ކޮމެޓީތައް

ލަފާދޭ ކޮމެޓީ

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަކީ:

* އަލްފާޟިލް ޒަމްޢަތު އަލީ
* އަލްފާޟިލް އަލީ އާދަމް
* އަލްފާޟިލް އިސްމާއީލް ޝަރީފް
* އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް
* އަލްފާޟިލް ނަސްރީން އަބްދުﷲ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަކީ:

 

ހައްވާ ޙުޒައިމާ

ރައީސާ

 


 

ފާތިމަތު ޝެހެނާޒް

ނައިބު ރައީސާ

 


 

މަރްޔަމް ޚަތުމާ ޖަމީލް

މެންބަރ

 


 

އާމިނަތު އަޡީމާ

މެންބަރ

 


 

އާމިނަތު ސިމްލާ

މެންބަރ

 

ބިޑް ކޮމެޓީ

ކައުންސިލްގެ ބިޑް ކޮމެޓީ މެންބަރުންނަކީ:

* އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަހުޝް
* އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނާދިޙް
* އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢު