ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމުނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

R1939-2013 ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމުނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

Read more