އިދާރީ އޮނިގަނޑު

 • ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  އަލްފާޟިލް އާދަމް ނާޞިފް
  • ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް
   އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް
   • ކައުންސިލް މެންބަރ
    އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސާޖިދާ
   • ކައުންސިލް މެންބަރ
    އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީޢު
    • ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (ވަގުތީ)
     އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަހުޝް
     • ޑިރެކްޓަރ
      • އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
       • ޔުނިޓް
        CORPORATE AFFAIRS
        • އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
         އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢު
        • ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
         އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް ޝަރީފް
        • ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
         އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޖީޒާ
        • ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ވަގުތީ)
         އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝެހެނާޒް
        • ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ވަގުތީ)
         އަޙްމަދު ފިޒާއު
        • ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
         އަޙްމަދު ޝަރީފް
        • ކައުންސިލް އޮފިސަރ
         އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނަޝްވަތު
       • ޔުނިޓް
        ECONOMIC, SOCIAL AND MUNICPAL SERVICES
        • ކައުންސިލް އޮފިސަރ
         އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަހުޝް
        • ކައުންސިލް އޮފިސަރ
         އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނާދިޙް
       • ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރ
        ޙައްވާ ނޫރަން ނަހާރު
   • ކައުންސިލް މެންބަރ
    އަލްފާޟިލާ ޙަލީމަތު އިނާޔަތު