2023 ވަނަ އަހަރުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އިސްދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މުންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާ ފޮނުވާފި.

2004 ޑިސެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ޤައުމަށް ދިމާވި ހިތާމަވެރި ސުނާމީ ކާރިޘާ އާއި ގުޅިގެން މި ޤައުމަށް އެތައް ގޮތަކުން ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ. އެ

Read more

މުންޑޫ ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން، މުންޑޫ ބެލެނިވެރިންނަށް ޢިމާރާތްކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ “ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ” ގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި މަސަތްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މުންޑޫގެ ބެލެނިވެރިންނެވެ. މި ބެލެނިވެރިންގެ

Read more

ލާމަސީލު ލާމު މެރަތަންގައި މުންޑޫ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަނަތަކެއް ހޯދައިފި

ލާމަސީލު ލާމު މެރަތަންގައި މުންޑޫ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަނަތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ. ލާމަސީލް ލާމް މެރެތަންގައި މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރީ ޖުމްލަ 03 ދަރިވަރުންނެވެ. މީގެ

Read more

ލ.މުންޑޫގައި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ %90 މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

  އަދުގެ ރަޢީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުގެ ދަށުން ލ.މުންޑޫގައި ކުރިއަށްދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ %90 މަސައްކަތް

Read more

އެމްޓީސީސީގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން މުންޑޫގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސައިޓް މޮބިލައިޒްކޮށްފި

  އެމްޓީސީސީގެ އިޖްތިމާއީޒިންމާގެ ދަށުން މުންޑޫގެ މަގުތަށް ލެވެލްކުރުމާށާއި ޘުމާނީކާރިސާގައި ހަލާކުވެފައިވާ އިމާރާތްތައް ހުރި ސަރަހައްދުތައް ސާފްކޮށް ރަށުގެ އަޑިގުޑަންވެފައި ސަރަހައްދުތަކަށް ފަސްއާޅާ އެއްވަރަުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

Read more

ނޭޝަނަލް ވަން ސްޓޮޕް ސަރވިސް” ގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ވިޔަފާރިތަކާއި، އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް، އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް “ނޭޝަނަލް ވަން ސްޓޮޕް ސަރވިސް” ގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ

Read more

ހައްދުންމަތި (ލ) އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ 6 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި

ހައްދުންމަތި (ލ) އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ 6 ސަރަހައްދެއްކަމަށްވާ ލ. ގަމު ބޮޑަ ފެންގަނޑަ ސަރަހައްދާއި، ލ. މާބައިދޫ ކޯރާއި ފުށީ ކަނޑު ސަރަހައްދާއި،

Read more

އައިވައިޑީ 2021 ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހޯދައިފި

އައިވައިޑީ 2021 ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހޯދައިފި ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ލ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލްމުބާރާތް ކަމުގައިވާ އެފް އެފް

Read more

ފަސޭހަކަމާއެކު އިސްދޫ ފެނަކަ ބަލިކޮށް މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ ފައިނަލަށް

ހައްދުންމަތި އިސްދޫގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އިސްދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ލ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލްމުބާރާތް ކަމުގައިވާ އައިވައިޑީ ކަޕްގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މުންޑޫ

Read more