އެމްޓީސީސީގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން މުންޑޫގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސައިޓް މޮބިލައިޒްކޮށްފި

  އެމްޓީސީސީގެ އިޖްތިމާއީޒިންމާގެ ދަށުން މުންޑޫގެ މަގުތަށް ލެވެލްކުރުމާށާއި ޘުމާނީކާރިސާގައި ހަލާކުވެފައިވާ އިމާރާތްތައް ހުރި ސަރަހައްދުތައް ސާފްކޮށް ރަށުގެ އަޑިގުޑަންވެފައި ސަރަހައްދުތަކަށް ފަސްއާޅާ އެއްވަރަުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

Read more

ނޭޝަނަލް ވަން ސްޓޮޕް ސަރވިސް” ގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ވިޔަފާރިތަކާއި، އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް، އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް “ނޭޝަނަލް ވަން ސްޓޮޕް ސަރވިސް” ގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ

Read more

ހައްދުންމަތި (ލ) އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ 6 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި

ހައްދުންމަތި (ލ) އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ 6 ސަރަހައްދެއްކަމަށްވާ ލ. ގަމު ބޮޑަ ފެންގަނޑަ ސަރަހައްދާއި، ލ. މާބައިދޫ ކޯރާއި ފުށީ ކަނޑު ސަރަހައްދާއި،

Read more

އައިވައިޑީ 2021 ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހޯދައިފި

އައިވައިޑީ 2021 ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހޯދައިފި ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ލ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލްމުބާރާތް ކަމުގައިވާ އެފް އެފް

Read more

ފަސޭހަކަމާއެކު އިސްދޫ ފެނަކަ ބަލިކޮށް މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ ފައިނަލަށް

ހައްދުންމަތި އިސްދޫގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އިސްދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ލ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލްމުބާރާތް ކަމުގައިވާ އައިވައިޑީ ކަޕްގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މުންޑޫ

Read more