މިޝަން އަދި ވިޝަން

މިޝަން

 މުންޑޫ އަކީ އިޖުތިމާއި ގޮތުން އެއްބައިވަންތަ، އިގްތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި ، ތަޢުލީމީ ޤާބިލް، އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތަކުގައި ހިފަހައްޓާ ކުއްމަދު އަމާން ރަށަކަށް ހެދުމެވެ. އަދި މުންޑޫ އަކީ ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ ރަށަކަށް ހެދުމެވެ. މުންޑޫ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ މުންޑުގެ ދަރިއަކަށްވީތީ ފަޙުރުވެރިވާ މީހަކަށް ހެދުމެވެ

ވިޝަން

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ، ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެފައިއޮތް، އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރި، ކުއްމަދު، އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުމެވެ